Insolventnost podjetja

Insolventnost podjetja

Vsakdo si želi, da bi njegovo podjetje uspešno poslovalo. Vendar se žal kaj hitro lahko pripeti, da podjetju ne gre dobro. V primeru, da so obveznosti podjetja večje, kot pa znaša premoženje podjetja, se podjetju slabo piše. Če podjetje svojim upnikom v daljšem obdobju ni sposobno poravnati nastalih zapadlih obveznosti, nastane insolventnost podjetja. V takem primeru je potrebno hitro in primerno ukrepati, da bi se zagotovila plačilna sposobnost podjetja. Po razglasitvi insolventnosti podjetja ne sme opravljati nobenih plačil ali prevzemati novih obveznosti, razen tistih, ki so nujne za redno poslovanje podjetja.

Pregled poslovanja podjetja

Da bi se podjetja izognila poslovanju z insolventnimi podjetji, se morajo pred odločitvijo o poslovanju z nekim podjetjem, o tem podjetju skrbno pozanimati. Temu služi pregled poslovanja podjetja. Izvajajo ga pravne osebe z izvedenskim znanjem z omenjenega področja. Namen pregleda je naročnika temeljito seznaniti s poslovanjem in finančnimi tveganji drugega podjetja. Neodvisni pregled poslovanja podjetja je zlata vredno orodje, s katerim se opravlja analiza trenutnega stanja in prihodnjih obetov podjetja. Preuči se trenutno finančno sposobnost posojilojemalca in njegove ključne probleme, s tem se tudi dobi nepristranski pogled na napovedi prihodnjega poslovanja družbe. Pregled opredeli bistvene problematike v podjetju, ugotovi, kakšne so možnosti za prestrukturiranje dolga itd. Podano je tudi mnenje o tem, kakšne so optimalne strategije podjetja v prihodnosti. Pregled poslovanja podjetja zajema poslovni pregled, ki preučuje tveganja, povezana s poslovanjem družbe; finančni pregled, ki pomeni pregled finančnega poslovanja, analizo finančne izpostavljenosti; pravni pregled, ki pomeni pregled pogodb, sklenjenih z drugimi podjetji; ter davčni pregled, ki izvaja nadzor nad tem, ali so poravnane vse davčne obveznosti podjetja.

Bolj kot je pregled podroben, višja je njegova cena, zato se mnogi podjetniki napačno odločijo za pregled, ki denarnice ne bo pretirano stanjšal. Šele najbolj podroben pregled, ki je razumljivo dražji, dostikrat odkrije usodno najpomembnejše informacije.